Đáp án bài toán đếm số người dự hội thảo

Sử dụng phương pháp phần bù tập hợp, bạn có thể hóa giải nhanh bài toán xác định số đại biểu ít nhất biết cả bốn thứ tiếng.

Đề bài:

Một hội thảo quốc tế có 1.000 đại biểu tham dự, trong đó 82% đại biểu biết tiếng Pháp, 74% biết tiếng Đức, 63% biết tiếng Trung Quốc và 96% biết tiếng Anh.

Biết rằng có ít nhất x % đại biểu biết tất cả bốn thứ tiếng trên. Hãy tìm x.

Hướng dẫn giải:

Trong 1.000 đại biểu, 82% biết tiếng Pháp. Suy ra, 18% đại biểu không biết tiếng Pháp.

Tương tự, 74% đại biểu biết tiếng Đức, 26% không biết tiếng Đức. Tỷ lệ đại biểu biết và không biết tiếng Trung, tiếng Anh lần lượt là 63 và 37%, 96 và 4%.

Nếu không người nào biết từ hai thứ tiếng trở lên trong các ngôn ngữ Pháp, Đức, Trung, Anh, thì có tối đa 18 + 26 + 37 + 4 = 85% số người không biết ít nhất một trong bốn thứ tiếng.

Vậy, luôn có ít nhất 100 – 85 = 15% đại biểu (tương đương 150 người) biết cả bốn thứ tiếng.

Đáp số 15%.